ติดต่อสอบถามโทร1567

เกี่ยวกับเรา

ประกาศ คสช.ฉบับที่ 96/2557

ดาวน์โหลดเอกสาร คสช 96-2557

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96 จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดบริการ ประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน…

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 96/2557

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของ ส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ

ข้อ 2 ให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร ให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ข้อ 3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และวางแนวทางการปฏิบัติภายในศูนย์ดำรงธรรม

ข้อ 4 ให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมและการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ข้อ 5 ในกรณีที่จำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมให้ สามารถแก้ไขปัญาของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์การคุ้มครองป้องกันหรือช่วย เหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม และการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งการ บังคับบัญชา กำกับ ดูแล บรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐในเขตจังหวัด ยกเว้นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และข้าราชการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัด

ข้อ 6 ให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กำกับดูแลและอำนวยการให้การบริหารงานของศูนย์ ดำรงธรรมและการบริหารงานจังหวัดดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

โครงสร้างหน้าที่

บทบาทโครงสร้างหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม

เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารศูนย์ดำรงธรรม

  1. หน้าเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม 
  2. หน้าเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  3. ช่องทางพูดคุยสารพันปัญหา ปรึกษาคลายทุกข์ พร้อมทีมงานคอยดูแล 
  4. โทรศัพท์/โทรสาร พร้อมเจ้าหน้าที่รับเรื่องและให้คำปรึกษาตลอดเวลา 042511513
  5. ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ 
  6. ระบบติดตามการร้องเรียนร้องทุกข์ ออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ 
  7. ที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม  ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ชั้น 1 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
  8. หรือติดต่อ Hotline สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
  9. Email : nakhonphanom.ins@gmail.com

 

ขั้นตอนรับเรื่อง


โครงสร้างคณะกรรมการ 13 คณะของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม

 

ความเคลื่อนไหว

ติดตามเรา

บอกรับข่าวสาร

กรุณากรอกอีเมล์ (คุณจะได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุด)