ติดต่อสอบถามโทร1567

รับเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อมูลการร้องเรียน
วัน-เวลาที่ร้องเรียน 19/11/2017 เวลา 11:30:31
เรื่อง :
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อ ผวจ.นครพนม ดังนี้ :
มีคำขอดังนี้ (ระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการของผู้ร้อง)
ข้อ1 :
ข้อ2 :
ข้อ3 :
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ และเป็นความจริงทุกประการ
กรอกรหัส 5 ตัว :
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
อายุ(ปี)
คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ อยู่บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ถนน :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
อาชีพ
เบอร์โทร :
อีเมล์:
 

 

 

 

 

ติดตามเรา

บอกรับข่าวสาร

กรุณากรอกอีเมล์ (คุณจะได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุด)